Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิสสเซอร์แลนด์ ที่มีหมีเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ แม่น้ำ และการเดินทางที่สะดวกสบาย...

บ่อน้ำพุในกรุงเบิร์นนั้นมีมาตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 14-15 เป็นบ่อที่ต่อท่อมาจากแหล่งน้ำธรรมาชาติ เพื่อมาเก็บไว้ในบ่อเพื่อให้ชาวบ้านระแวกนั้นสามารถใช้ดื่มกินได้ โดยที่จุด...